Съдебни и арбитражни дела

Представителство пред всички окръжни и апелативни съдилища в страната, Софийски районен, Софийски градски съд и Софийски Апелативен съд, Върховен касационен и Върховен административен съд, както и Арбитражен съд при Българска търговско промишлена плата, Арбитражен съд при Българска стопанска камара и други арбитражни съдилища; представителство на финансови институции и индивидуални клиенти в заповедни и изпълнителни производства;

Несъстоятелност

Консултации относно  правните последици на несъстоятелността, предявяване на вземания, представителство във всички етапи на производството по несъстоятелност;

Търговско право

Изготвяне и консултации по различни видове договори, съдействие при водене на преговори и сключване на сделки ;

Корпоративно право

Консултации относно избор на правно-организационна форма, учредяване, регистрация на юридически лица и граждански дружества, изработване на дружествени договори и устави, представителство пред съдилищата по фирмени и искови дела, преобразувания, консултации и изготвяне на необходимите документи за вливане, сливане, отделяне, разделяне и други  видове преобразуване на различните видове търговски дружества;

Вещно право и сделки с недвижими имоти

Консултации относно правния статут на различни по вид и големи  имоти,  консултации и съдействие относно промени на статута на имотите и получаване на различни видове разрешителни за строеж, подготовка на проекти за нотариални актове;

Правен режим на строителството

Консултации и изготвяне на договори за строителство, представителство пред строителя и/или  при изпълнение на строителните договори, съдействие и продставителство пред съответните административни органи във връзка с изпълнение на строителството, представителство по съдебни и арбитражни дела, образувани по повод  договори за строителство;

Административно право

Консултации и съдействие в производството по издаване на  издаване  различни видове административни актове, включително и лицензи и разрешителни, обжалване на административни актове пред различните административни органи и административни съдилища, включително и пред Комисия за защита на конкуренцията и Върховния административен съд;

Обществени поръчки

Консултации относно процедурите при възлагане на обществени поръчки; съдействие при изготвяне и подготовка на необходимите документи за участие; представителство в производствата по обжалване на възлагането на поръчките през Комисия за защита на конкуренцията и Върховния административен съд;

Данъчно право

Консултации относно различните видове данъци и данъчно планиране, представителство пред органите на данъчната администрация, обжалване на актове на данъчната администрация по административен и съдебен ред;  

Трудово право

Изготвяне на трудови договори и договори за възлагане на управление, консултации относно прекратяване на такива договори, консултации по социално и здравно осигуряване, представителство по трудови дела;

Чуждестранни инвестиции

Консултации относно режима на извършване и закрила на чуждестранни инвестиции, консултации и съдействие в инвестиционния процес, представителство пред съответните държавни органи;

Застрахователно право

Консултации при сключване на различните видове застрахователни договори, представителство на физически и юридически лица пред застрахователни компании във връзка с изплащане на щети;  представителство по граждански дела с предмет застрахователни договори;

Право на ценните книжа и борсово право

Консултации относно сделки с налични и безналични ценни книжа, представителство пред Арбитражния съд на Българска фонодова борса;