Lawyers-BG.com
БългарскиEnglish
Get Adobe Flash player

Области на Работа

Съдебни и арбитражни дела
Представителство пред всички окръжни и апелативни съдилица в страната, Софийски районен и Софийски градски съд, Върховен касационен и Върховен административен съд, както и Арбитражен съд при Българска търговско промишлена плата, Арбитражен съд при Българска стопанска камара и др.
Търговско право
Консултации относно избор на правно организационна форма, учредяване, регистрация на юридически лица и граждански дружества, изработване на дружествени договори и устави, представителство пред съдилищата по фирмени и искови дела, преобразувания, вливания и сливания на различни видове търговски дружества.
Облигационно право
Изготвяне и консултации по различни видове договори, изготвяне на правни анализи на предприятия, съдействие при осъществяване на сделки.
Трудово право
Изготвяне на трудови договори и договори за възлагане на управление, консултации относно прекратяване на такива договори, консултации по социално и здравно осигуряване, представителство по трудови дела.
Несъстоятелност
Консултации относно правните последици на несъстоятелността, предявяване на вземания, представителство в производството по несъстоятелност.
Вещно право и сделки с недвижими имоти
Консултации относно правния статут на имоти, консултации и съдействие относно промени в статута на имотите и получаване на различни видове разрешения за строеж, подготовка на проекти за нотариални актове, консултации по сделки с недвижими имоти.
Право регулиращо строителния процес
Консултации и изготвяне на договори за строителство, представителство пред строителя и/ или при изпълнение на строителните договори, съдействие и представителство пред съответните административни органи във връзка с изпълнение на строителството.
Административно право
Консултации и съдействие в производството по издаване на издаване различни видове административни актове, включително лицензи и разрешителни, обжалване на административни актове.
Конкурентно право
Консултации по Закона за защита на конкуренцията; представителство пред Комисия за защита на конкуренцията в производствата по разрешаване на концентрация, установяване на нарушения на ЗЗК и др.
Обществени поръчки
Консултации и проверка на документи за участие в обществени поръчки; представителство в производството по обжалване на актовете за възлагане.
Приватизация
Изготвяне на правни анализи, консултации относно възможните схеми на приватизация, преговори и подготовка на приватизационни договори, проучване на правните рискове.
Чуждестранни инвестиции
Консултации относно режима на извършване и закрила на чуждестранни инвестиции, консултации и съдействие в инвестиционния процес, представителство пред съответните държавни органи.
Застрахователно право
Консултации при сключване на различните видове застрахователни договори, представителство на физически и юридически лица пред застрахователни компании във връзка с изплащане на щети; представителство по граждански и търговски дела по повод застрахователни договори.
Данъчно право
Консултации относно различните видове данъци и данъчно планиране, представителство пред органите на данъчната администрация, обжалване на актове на данъчната администрация по административен и съдебен ред.
Право на ценните книжа и борсово право
Консултации относно сделки с налични и безналични ценни книжа, представителство пред Арбитражния съд на Българска фондова борса.